Vítejte na gucyem.com. Vaše soukromí je pro nás velmi d?ležité a zavazujeme se chránit vaše osobní údaje. P?e?t?te si prosím následující zásady ochrany osobních údaj?, abyste porozum?li, jak shromaž?ujeme, používáme a chráníme vaše informace.

1. Shromaž?ování informací

1.1 Osobní údaje

P?i používání našich služeb m?žeme shromaž?ovat následující osobní údaje:

1.2 Neosobní údaje

M?žeme také shromaž?ovat neosobní údaje, jako jsou:

2. Používání informací

2.1 Poskytování služeb

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování našich služeb, jako je správa ú?tu, technická podpora a komunikace.

2.2 Analytika

Shromážd?né neosobní údaje používáme k analýze návšt?vnosti, sledování používání webu a zlepšování jeho funk?nosti.

3. Sdílení informací

3.1 T?etí strany

Vaše osobní údaje neprodáváme, nevym??ujeme ani jinak nep?edáváme t?etím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou d?v?ryhodných partner?, kte?í nám pomáhají provozovat naši webovou stránku a poskytovat služby, a to pouze pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace držet v tajnosti.

3.2 Zákonné požadavky

Vaše údaje m?žeme zve?ejnit, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud v??íme, že je takové zve?ejn?ní nezbytné pro ochranu našich práv, dodržování zákonných proces?, ochranu bezpe?nosti uživatel? nebo ve?ejnosti.

4. Ochrana informací

Používáme r?zné bezpe?nostní opat?ení k ochran? vašich osobních údaj? p?ed neoprávn?ným p?ístupem, zneužitím nebo zve?ejn?ním. Pat?í sem šifrování, firewally a bezpe?nostní protokoly.

5. Soubory cookie

Naše webová stránka používá soubory cookie k vylepšení uživatelského zážitku. Soubory cookie jsou malé soubory uložené ve vašem prohlíže?i, které nám umož?ují rozpoznat váš prohlíže? a zapamatovat si ur?ité informace. M?žete se rozhodnout, že cookies vypnete prost?ednictvím nastavení svého prohlíže?e, ale m?jte na pam?ti, že n?které funkce naší webové stránky nemusí správn? fungovat.

6. Odkazy na t?etí strany

Naše webová stránka m?že obsahovat odkazy na weby t?etích stran. Tyto weby mají své vlastní zásady ochrany osobních údaj?, za které neneseme odpov?dnost. Doporu?ujeme vám, abyste si p?e?etli zásady ochrany osobních údaj? každého webu, který navštívíte.

7. Zm?ny zásad ochrany osobních údaj?

Vyhrazujeme si právo kdykoli zm?nit tyto zásady ochrany osobních údaj?. O jakýchkoli zm?nách vás budeme informovat aktualizací t?chto zásad na naší webové stránce. Doporu?ujeme vám, abyste pravideln? kontrolovali tyto zásady a z?stali tak informováni o tom, jak chráníme vaše údaje.

8. Kontakt

Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy týkající se t?chto zásad ochrany osobních údaj?, kontaktujte nás na:

D?kujeme, že používáte gucyem.com. Vaše soukromí je pro nás d?ležité a zavazujeme se jej chránit.

Tým ltdmf.com