Страница Политика за поверителност

Добре дошли в WWW.FONASOW.COM! тези Условия за ползване описват правилата и условията, приложими за вашия достъп и използване на уебсайта на www.FONASOW.COM (наричан още „сайт“). Този документ е правно обвързващо споразумение между вас като потребител(и) на сайта (наричан по-долу „вие“, „Вашият“ или „потребител“) и FONASOW.COM организация, посочена по-долу (наричана по-долу „ние“, “ наш “ или „FONASOW.COM“ по-нататък).

Прилагане и приемане на условията

Вашето използване на сайта и FONASOW.COM услугите, софтуерът и продуктите (наричани по-долу „Услугите“) са предмет на условията, съдържащи се в този документ, както и на политиката за поверителност и всички други правила и политики на сайта, които FONASOW.COM може да публикува от време на време. Този документ и други правила и политики на сайта се наричат по-долу като „условия“. Чрез достъпа до Сайта или използването на Услугите, Вие се съгласявате да приемете и да бъдете обвързани от условията. Моля, не използвайте Услугите или сайта, ако не приемате всички условия.

Нямате право да използвате услугите и да не приемате условията, Ако (а) не сте навършили законната възраст, за да сключите обвързващ договор с нас. FONASOW.COM или (Б) нямате право да получавате никакви услуги съгласно законите на Китай или други страни / региони, включително страната / региона, в която живеете или от която използвате услугите.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че FONASOW.COM може да променя всички условия по всяко време, като публикува съответните изменени и преизчислени условия на сайта. Продължавайки да използвате Услугите или сайта, вие се съгласявате, че променените условия ще се отнасят за вас.

Ако FONASOW.com ако сте публикували или предоставили превод на версията на английски език на условията, вие се съгласявате, че преводът се предоставя само за удобство и че версията на английски език ще урежда използването на Услугите или Сайта.

Може да се наложи да сключите отделно споразумение, независимо дали онлайн или офлайн, с FONASOW.COM или наш партньор за всяка услуга („допълнителни споразумения“). Ако има някакъв конфликт или несъответствие между условията и Допълнителното споразумение, допълнителното споразумение има предимство пред Условията само по отношение на съответната услуга.

Условията не могат да бъдат променяни по друг начин, освен в писмена форма от упълномощен служител на FONASOW.COM.

Потребителите Като Цяло

Като условие за вашия достъп до и използване на Сайта или Услугите, Вие се съгласявате, че ще спазвате всички приложими закони и разпоредби, когато използвате Сайта или услугите.

Вие се съгласявате да използвате Сайта или услугите единствено за ваши лични и вътрешни цели. Вие се съгласявате, че (А) няма да копирате, възпроизвеждате, изтегляте, преиздавате, продавате, разпространявате или препродавате услуги или информация, текст, изображения, графики, видео клипове, звук, директории, файлове, бази данни или списъци и т. н., достъпни на или чрез Сайта („съдържанието на сайта“), и (Б) няма да копирате, възпроизвеждате, изтегляте, компилирате или използвате по друг начин съдържанието на сайта за целите на управлението на бизнес, който се конкурира с FONASOW.com или по друг начин комерсиално използване на съдържанието на сайта. Систематично извличане на съдържание от сайта с цел създаване или компилиране, пряко или косвено, на колекция, компилация, база данни или директория (независимо дали чрез роботи, паяци, автоматични устройства или ръчни процеси) без писмено разрешение от FONASOW.com е забранено. Използването на каквото и да е съдържание или материали на сайта за цели, които не са изрично разрешени в условията, е забранено.

Трябва да прочетете Политиката за поверителност на <URL>, която урежда защитата и използването на лична информация за потребителите, които притежават. FONASOW.com и нашите партньори. Вие приемате условията на политиката за поверителност и се съгласявате с използването на личната информация за вас в съответствие с Политиката за поверителност.

FONASOW.com може да позволи на потребителите достъп до съдържание, продукти или услуги, предлагани от трети страни чрез хиперлинкове (под формата на дума връзка, банери, канали или по друг начин), АПИ или по друг начин до уеб сайт на такива трети страни. Вие сте предупредени да прочетете правилата и условията на такива уеб сайтове и/или политики за поверителност, преди да използвате Сайта. Вие признавате, че FONASOW.com няма контрол върху уебсайта на тези трети страни, не следи уебсайта и не носи отговорност пред никого за Уебсайта или за съдържанието, продуктите или услугите, предоставени на уебсайта.

Вие се съгласявате да не предприемате никакви действия за подкопаване целостта на компютърните системи или мрежи. FONASOW.com и / или който и да е друг потребител, нито да получи неоторизиран достъп до такива компютърни системи или мрежи.

Вие се съгласявате да не предприемате никакви действия, които могат да подкопаят целостта на системата за обратна връзка, като например да оставяте положителна обратна връзка за себе си, използвайки вторични идентификационни номера на членове или чрез трети страни, или като оставяте необоснована отрицателна обратна връзка за друг потребител.

Чрез публикуване или показване на информация, съдържание или материал („Потребителско съдържание“) на Сайта или предоставяне на Потребителско съдържание на FONASOW.com или наш(и) представител (и), вие предоставяте неотменим, постоянен, световен, безвъзмезден и подлежащ на подлицензиране (чрез няколко нива) лиценз за FONASOW.com за да показвате, предавате, разпространявате, възпроизвеждате, публикувате, дублирате, адаптирате, променяте, превеждате, създавате производни произведения и по друг начин използвате част или цялото съдържание на потребителя под каквато и да е форма, медии, или технология, която понастоящем е известна или не е известна по какъвто и да е начин и за каквато и да е цел, която може да бъде от полза за функционирането на сайта, предоставянето на услуги и/или бизнеса на Потребителя. Вие потвърждавате и гарантирате FONASOW.com че имате всички права, правомощия и правомощия, необходими за предоставяне на горепосочения лиценз.

Сделки между купувачи и продавачи

Потребителите са наясно, че може да има риск от работа с хора, действащи под фалшиви претенции. FONASOW.com използва няколко техники за проверка на точността на определена информация, която ни предоставят нашите плащащи потребители, когато се регистрират за платена услуга за членство в сайта. Въпреки това, тъй като проверката на потребителите в интернет е трудна, FONASOW.com не може и не потвърждава предполагаемата самоличност на всеки потребител (включително, без ограничение, плащащи членове). Препоръчваме ви да използвате различни средства, както и здрав разум, за да прецените с кого си имате работа.

Всеки потребител признава, че изцяло поема рисковете от извършване на сделки за покупко-продажба във връзка с използването на сайта и че изцяло поема рисковете от отговорност или вреда от всякакъв вид във връзка с последваща дейност от всякакъв вид, свързана с продукти или услуги, които са предмет на сделки, използващи сайта. Такива рискове включват, но не се ограничават до погрешно представяне на продукти и услуги, измамни схеми, незадоволително качество, неспазване на спецификациите, дефектни или опасни продукти, незаконни продукти, забавяне или неизпълнение на доставка или плащане, неправилно изчисляване на разходите, нарушение на гаранцията, нарушение на договора и транспортни произшествия. Такива рискове включват и рисковете, че производството, вносът, износът, разпространението, предлагането, излагането, покупката, продажбата и/или използването на продукти или услуги, предлагани или показани на Сайта, могат да нарушат или може да се твърди, че нарушават права на трети страни, както и риска, че потребителят може да понесе разходи за защита или други разходи във връзка с твърдението на трети страни за права на трети страни или във връзка с всякакви претенции на която и да е страна, че има право на защита или обезщетение във връзка с твърдения за права, искания или претенции от заявители на права на трети страни. Такива рискове включват и рисковете, които потребителите, други купувачи, крайните потребители на продукти или други, които твърдят, че са претърпели наранявания или вреди, свързани с продукти, първоначално получени от потребители на сайтовете в резултат на сделки за покупко-продажба във връзка с използването на сайтовете може да понесе вреди и/или да предяви претенции, произтичащи от използването им на такива продукти. Всички горепосочени рискове са по-долу наричани „рискове на транзакцията“. Всеки потребител се съгласява, че FONASOW.com не носи отговорност или отговорност за каквито и да е щети, искове, задължения, разходи, вреди, неудобства, смущения в бизнеса или разходи от всякакъв вид, които могат да възникнат в резултат на или във връзка с рискове от транзакции. Всички продукти се показват на FONASOW.com, ще отговори на законните искания за спазване.

Потребителят се съгласява да предостави цялата информация и материали, които могат разумно да се изискват от FONASOW.com във връзка с вашите транзакции, извършени на, чрез или в резултат на използването на Сайта или услугите. FONASOW.com има право да спре или прекрати всеки потребителски акаунт, ако потребителят не предостави необходимата информация и материали.

Освен ако не е приложимо някое от изключенията, изброени по-долу, можете да анулирате поръчката си, без да посочвате причина, в рамките на 14 дни от деня, в който получите закупените стоки или от деня на сключването на договора, в случай на услуги или цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител (напр. Диск или ДВД).Трябва да изпратите съобщението си преди изтичането на 14-дневния срок за анулиране и да върнете елемента.Изключения от правото на отказ правото на отказ не се прилага за:· доставката на продукти, които не са подходящи за връщане поради здравословни или хигиенни причини, ако са разпечатани от вас след доставката или които са след доставката, неразделно смесени с други артикули;· доставка на запечатани аудио или видеозаписи или на запечатан софтуер, ако бъдат разпечатани от вас след доставката; * доставка на стоки, изработени по Ваша спецификация или ясно персонализирани;· доставка на стоки, които могат да се влошат или да изтекат бързо;· доставка на цифрово съдържание (включително приложения, цифров софтуер, електронни книги, мр3 и т. н.), което не се доставя на материален носител (напр. на компактдиск или ДВД) ако сте приели, когато сте направили поръчката си, че можем да започнем да я доставяме и че не можете да я отмените, след като доставката е започнала;· доставката на вестници, списания или списания с изключение на договори за абонамент; 

Политика За Поверителност

Тази политика за поверителност се отнася само за www.FONASOW.com . Тази политика за поверителност не се отнася до информация, която се събира офлайн. ИЗПОЛЗВАЙКИ САЙТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И С ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ НАША СТРАНА ЗА ЦЕЛИТЕ, ПОСОЧЕНИ ПО-ДОЛУ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТА.

А. Събирана Информация

Тази политика за поверителност се отнася само за информацията, събрана на сайта и не се отнася за информацията, събрана от FONASOW.com с всякакви други средства.

Ние събираме два вида информация от посетителите на сайта: (1) лична информация; и (2) нелична информация, като например Вашия Ай Пи адрес или бисквитки.

(1) Лична Информация

„Лична информация“ е информация, която ви идентифицира лично, като вашето име, дата на раждане, адрес, телефонен номер, имейл адрес или име на фирма. FONASOW.com събира и съхранява личната информация, която сте ни предоставили. Ето някои примери за начини, по които можем да събираме вашата лична информация на сайта.:

Може да получим вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер и/или номер на факс, когато се регистрирате или създавате акаунт.;

Може да събираме вашия имейл адрес, име и фамилия И Пощенски код, ако се регистрирате за онлайн бюлетин.;

Може да получим вашето име и имейл адрес, ако се свържете с нас с въпрос;

Може да съберем вашето име и фамилия, дата на раждане и имейл адрес, ако изберете да участвате в състезание или лотария; и

Може да съберем вашето име и фамилия, вашия адрес и Вашата кредитна карта и информация за фактуриране, ако направите покупка на продукт или услуга.

Горният списък предоставя пример за лична информация, която може да бъде събрана на сайта. Ако не искате FONASOW.com за да съберете вашата лична информация, моля, не ни я предоставяйте.

(2) Нелична Информация

„Нелична информация“ може да бъде техническа информация или демографска информация, като например вашата възраст, пол или интереси. Информацията, която не ви идентифицира лично, не ви идентифицира лично. Ето някои примери за нелична информация, която се събира чрез Сайта, и описание на начина, по който се използва тази информация.:

Интернет протокол (ИП) адрес — Вашият ИП адрес е номер, който позволява на компютрите, прикрепени към интернет, да знаят къде да ви изпращат данни — като например уеб страниците, които преглеждате. Ние използваме тази информация, за да Ви доставяме нашите уеб страници при поискване, да приспособяваме нашия сайт към интересите на нашите потребители и да измерваме трафика в нашия сайт.

„Бисквитка“ е малък текстов файл, който може да се използва за събиране на информация за вашата дейност на сайта. Например, когато някой посети страница в рамките на сайта, бисквитка се поставя на машината на потребителя (ако потребителят приеме Бисквитки) или се чете, ако потребителят е посещавал сайта преди това. Можете да настроите повечето браузъри да ви уведомяват, ако получите бисквитка, или можете да изберете да блокирате бисквитки с вашия браузър, но ако го направите, може да не успеете да се възползвате от персонализираните функции, на които се радват другите потребители на нашия сайт. Някои от бисквитките, които използваме, могат да бъдат флаш бисквитки или Адоб бисквитки. Въпреки че са безвредни, те могат да съдържат демографска информация (дефинирана по-долу) и в зависимост от Вашия браузър тези бисквитки обикновено не могат да бъдат изтрити, когато вашите бисквитки бъдат изтрити. Моля, проверете вашия браузър, за да определите къде се съхраняват тези видове бисквитки и как те могат да бъдат изтрити.

Уеб маяци (известни също като“ ясни изображения“,“ уеб бъгове „или“ пиксел тагове“) — „уеб маяци“ са малки графики с уникален идентификатор, подобни по функция на бисквитките, и се използват, за да ни позволят да преброим потребителите, които са посетили определени страници на сайта и да ни помогнат да определим ефективността на промоционални или рекламни кампании. Когато се използва във форматирани имейл съобщения, уеб маяците могат да кажат на подателя дали и кога имейлът е отворен. За разлика от бисквитките, които се съхраняват на твърдия диск на компютъра на потребителя, уеб маяците са вградени невидимо на уеб страниците.

Демографска информация – „демографска информация“ може да бъде вашият пол, възраст, пощенски код и интереси, които доброволно ни предоставяте на сайта. Използваме тази информация, за да ви предоставим персонализирани услуги и да анализираме тенденциите, за да гарантираме, че информацията, предоставена от сайта, отговаря на вашите нужди. Например, ако се абонирате за конкретен бюлетин, FONASOW.com може да събираме вашия пощенски код или интереси. Моля, имайте предвид, че ние също така считаме обобщена информация, която не е лична, за нелична информация. Горният списък предоставя пример за нелична информация, която се събира чрез Сайта.

Ние събираме горепосочената нелична информация от всички посетители на нашия сайт. Ако не искате FONASOW.com за да получите достъп до тази информация, моля, не посещавайте нашия сайт.

Използване на информацията, събрана чрез Сайта

(1) Лична Информация. Ние използваме вашата лична информация, която се събира на сайта основно за следните цели::

За да доставяме информация, бюлетини или други продукти и услуги, които заявявате или закупувате;

За да ви предупреждаваме за специални оферти, актуална информация и други нови услуги от FONASOW.com или други трети страни, или да препращат рекламни материали;

За да извършим транзакция или услуга, поискана от вас;

Изпълнение на условията на промоцията;

За да сме сигурни, че сайтът отговаря на вашите нужди;

За да ни помогнете да създаваме и публикуваме най-подходящото за вас съдържание;

Да Ви уведомим за съществена промяна в тази политика за поверителност, ако е необходимо;

За да ви позволим достъп до ограничени зони на сайта; и

За да се свържем с вас в отговор на вашето запитване.

(2) Нелична Информация

Информацията, която не може да бъде идентифицирана, се използва, както е описано по-горе и по други начини, разрешени от приложимите закони, включително комбиниране на информация, която не може да бъде идентифицирана, с информация, която може да бъде идентифицирана лично.

В. споделяне и разкриване на информация

(1) Лична Информация

Можем да споделим или разкрием вашата лична информация в следните случаи::

(а) за извършване на услуга към Вас. Например, ако ни изпратите имейл с въпрос, може да използваме вашия имейл адрес, за да обработим заявката ви и да отговорим на въпроса ви. Също така, ако участвате в лотария или състезание, може да използваме вашата лична информация, за да изпълним условията на тази промоция. Това означава, че можем да споделяме информацията за целите на изпълнението на награди или за пощенски превозвачи. Също така може да споделяме вашата информация със съ-спонсора на тази промоция.

на свързани лица, стратегически партньори, агенти, търговци на трети страни или други несвързани страни, които предлагат продукти или услуги, за които вярваме, че могат да представляват интерес за вас или които изискват вашата лична информация за изследователски, административни и/или вътрешни бизнес цели. Тези страни могат да използват вашата лична информация, за да се свържат с вас с оферта или реклама, свързана с продукт или услуга, или могат да използват такава информация за свои собствени изследователски, административни или бизнес цели. Ако не искате да споделяме вашата лична информация по този начин, моля, не ни предоставяйте тази информация.

на несвързани трети страни-доставчици на услуги, агенти или независими контрагенти, които ни помагат да поддържаме нашия сайт и да ни предоставят други административни услуги (включително, но не само, обработка и изпълнение на поръчки, предоставяне на обслужване на клиентите, поддържане и анализиране на данни, изпращане на съобщения на клиентите FONASOW.com от името и събирането на Влизане, избор на победител и изпълнение на награда за състезания, лотарии и други промоции). Стремим се да гарантираме, че тези несвързани трети страни няма да използват личната информация за други цели, освен за предоставяне на административните услуги, за които са отговорни. Тъй като тези несвързани трети страни-доставчици на услуги, които ни помагат да администрираме нашия сайт, ще имат достъп до личната информация на потребителите, ако не желаете нашите несвързани трети страни-доставчици на услуги да имат достъп до вашата информация, моля, не се регистрирате и не ни предоставяйте никаква лична информация.

за да завършите покупката си. Ако изберете да направите покупка на сайта, ние може да съберем от вас номер на кредитна карта, адрес за фактуриране и друга информация, свързана с такава покупка, и ние може да използваме тази събрана информация, за да изпълним вашата покупка. Също така можем да предоставим такава информация или друга лична информация, предоставена от вас, на несвързани трети страни, ако е необходимо, за да завършите покупката си (например, за да обработите кредитната си карта).

(д) за да се съобразим със закона или в добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо, за да се съобразим с изискванията на закона или да се съобразим със съдебния процес, който ни е връчен, да защитим и защитим нашите права или собственост, включително правата и собствеността на FONASOW.com и на Сайта или да действа при спешни обстоятелства, за да защити личната безопасност на нашите крайни потребители.

на трети страни като част от всеки процес на корпоративна реорганизация, включително, но не само, сливания, придобивания и продажби на всички или съществено всички наши активи.

да проследяваме и анализираме неидентифицираща и обобщена статистическа информация за използването и обема на нашите посетители и клиенти и да предоставяме такава информация на трети страни.

за да се защитим от потенциална измама, можем да проверим с трети страни информацията, събрана от сайта. В хода на такава проверка може да получим лична информация за вас от такива услуги. По-специално, ако използвате кредитна или дебитна карта, за да закупите услуги при нас, може да използваме услуги за оторизация и проверка за измами, за да проверим дали информацията и адресът на вашата карта съответстват на информацията, която сте ни предоставили, и че картата не е обявена за изгубена или открадната.

Освен както е описано в тази Декларация за поверителност или в момента, в който поискаме информацията, ние не използваме, не споделяме или по друг начин не разкриваме Вашата лична информация на трети страни.

(2) Нелична Информация

Ние използваме нелична информация, събрана на Сайта по начина, оповестен по-горе, в раздел Б (2). Можем да споделяме тази нелична информация с трети страни.

Г. събиране и използване на информация от деца на възраст под 13 години

Сайтът не е насочен съзнателно към деца под 13-годишна възраст и не събираме лична информация от деца под 13-годишна възраст. В случай, че научим, че такава информация е била предоставена на сайта, ние ще я изтрием или унищожим.

Д. международен трансфер на информация

Ако решите да ни предоставите лична информация, FONASOW.com може да прехвърля тази информация на своите филиали и дъщерни дружества или на други трети страни, през границите и от Вашата държава или юрисдикция към други държави или юрисдикции по света. Ако посещавате Европейския съюз или други региони със закони, регулиращи събирането и използването на данни, които могат да се различават от САЩ. моля, имайте предвид, че прехвърляте вашата лична информация в Съединените щати, които нямат същите закони за защита на данните като ЕС и предоставяйки вашата лична информация, Вие се съгласявате да:

използването на вашата лична информация за целите, посочени по-горе, в съответствие с тази политика за поверителност; и

прехвърлянето на вашата лична информация в Съединените щати, както е посочено по-горе.

Е. Неучастие

Ние комуникираме с потребителите, които се абонират за нашите услуги редовно чрез електронна поща. Например, може да използваме вашия имейл адрес, за да потвърдим заявката ви, да ви изпратим известие за плащания, да ви изпратим информация за промени в нашите продукти и услуги, както и да изпратим известия и други оповестявания, както се изисква от закона. Като цяло потребителите не могат да се откажат от тези съобщения, но те ще бъдат предимно информационни, а не промоционални.

Въпреки това, ние ви предоставяме възможност да упражнявате избор за отказване, ако не искате да получавате други видове комуникация от нас, като имейли или актуализации от нас относно нови услуги и продукти, предлагани на този сайт, или ако не искате да споделяме вашата лична информация с трети страни. Изборът за отказ може да бъде упражнен чрез отбелязване или премахване на отметката в съответното поле, ако такова квадратче е налично в точките, където се събира лична информация, или като се свържете с нас. Ще обработим отписването ви възможно най-скоро, но имайте предвид, че при някои обстоятелства може да получите още няколко съобщения, докато отписването не бъде обработено. Също така можете да се откажете от получаването на такива имейли, като кликнете върху връзката „Отписване“ в текста на имейла.

Ж. форуми, чат стаи и други публични зони за публикуване

Моля, имайте предвид, че всяка информация, която сте включили в съобщение, което публикувате в която и да е чат стая, форум или друга публична зона за публикуване, е достъпна за всеки, който има достъп до Интернет. Ако не искате хората да знаят вашия имейл адрес, например, не го включвайте в никое съобщение, което публикувате публично. МОЛЯ, БЪДЕТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВНИМАТЕЛНИ, КОГАТО РАЗКРИВАТЕ КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ В ЧАТ СТАИ, ФОРУМИ И ДРУГИ ПУБЛИЧНИ ОБЛАСТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ДРУГИ ЛИЦА НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО РАЗКРИВАТЕ В ЧАТ СТАИ, ФОРУМИ И ДРУГИ ПУБЛИЧНИ ОБЛАСТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ.

З. Уебсайтове На Трети Страни

Тази политика за поверителност се отнася единствено за информацията, събрана на сайта. Сайтът може да съдържа връзки към други уеб сайтове. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност или съдържанието на тези други уеб сайтове.

Рекламодатели От Трети Страни

Можем да използваме рекламодатели, рекламни мрежи на трети страни и други рекламни компании, за да показваме реклами на сайта. Моля, имайте предвид, че тези рекламни компании могат да събират информация за вашето посещение на Сайта или други сайтове (например чрез Бисквитки, уеб маяци и други технологии), за да позволят на тези рекламни компании да ви предлагат продукти или услуги, да наблюдават кои реклами са били показани на вашия браузър и кои уеб страници сте разглеждали, когато такива реклами са били доставени. МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ТАЗИ ПОЛИТИКА НЕ ОБХВАЩА СЪБИРАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТАКИВА РЕКЛАМНИ КОМПАНИИ.

Достъп до вашата лична информация и предпочитания за поверителност

Ние ви предоставяме възможност за достъп до вашата лична информация, за да се гарантира, че тя е вярна, точна и актуална. За да редактирате личната си информация, моля, изпратете запитване в страницата Моите поръчки или се свържете с нас чрез онлайн билет. Ще положим разумни усилия, за да удовлетворим искането ви.

К. Назначение

В случай, че всички или част от нашите активи бъдат продадени или придобити от друга страна, или в случай на сливане, вие ни давате правото да прехвърлим личната и нелична информация, събрана чрез Сайта.

Л. промени в тази политика за поверителност

Ние си запазваме правото да променяме тази политика за поверителност от време на време. Когато го направим, ще преразгледаме и датата на „последна актуализация“ в долната част на тази политика за поверителност. За промени в тази политика за поверителност, които могат да бъдат съществено по-малко ограничителни за нашето използване или разкриване на лична информация, която сте ни предоставили, ще се опитаме да получим Вашето съгласие, преди да приложим промяната, като изпратим известие на основния имейл адрес, посочен в профила ви, или като поставим видно известие на сайта.

М. Сигурност

Не може да се гарантира, че предаването на данни по Интернет е 100% сигурно. Следователно, ние не можем да гарантираме ИЛИ гарантираме сигурността на всяка информация, която ни предавате, и вие разбирате, че всяка информация, която предавате на FONASOW.com се извършва на свой собствен риск.

След като получим Вашето предаване, ние полагаме разумни усилия, за да гарантираме сигурността на нашите системи. Използваме защитни стени, за да защитим вашата информация от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Моля, имайте предвид обаче, че това не е гаранция, че такава информация може да не бъде достъпна, разкрита, променена или унищожена поради нарушаване на такива защитни стени и защитен сървърен софтуер.

Ако научим за нарушение на системите за сигурност, може да се опитаме да Ви уведомим по електронен път, за да можете да предприемете подходящи защитни мерки. Използвайки сайта или предоставяйки ни лична информация, Вие се съгласявате, че можем да комуникираме с вас по електронен път по отношение на сигурността, поверителността и административните въпроси, свързани с използването на Сайта от ваша страна. Можем да публикуваме известие на нашия сайт, ако възникне нарушение на сигурността. Също така може да ви изпратим имейл на имейл адреса, който сте ни предоставили при тези обстоятелства. В зависимост от това къде живеете, може да имате законно право да получите писмено известие за нарушение на сигурността.

Ако имате някакви въпроси относно тази политика за поверителност или нашите практики за поверителност, моля, свържете се с нас чрез страницата Свържете се с нас. Цялата информация, която предоставяте в писмена комуникация, също ще бъде обхваната от тази политика.